Agendapunt q Voorstelnr. 82/106 □nderwerpStiens, 1 september 1982. benoeming leden beleidskommissie welzijnszakBn Aan de gemeenteraad Naast de leden die benoemd worden op voordracht van de diverse verenigingen en/of stichtingen, hebben in de beleidskommissie welzijnszaken zitting een lid van ans kollege en 2 leden van uw raad. Momenteel hebben zitting de heer J.G. van Rijn, mevr. G. Visser en de heer E. Roorda De zittingsduur van de uit uw raad benoemde leden valt samen met de zittings- duur van de raad. De zittingsperiode voor de overige leden is vier jaar vanaf het tijdstip van benoeming en kan ten hoogste één keer worden verlengd. Iedere 2 jaar. te beginnen per 1 september 1982 treden 6 of 7 leden af. volgens een door de kommissie opgesteld rooster. Zoals u bekend is wordt momenteel gezocht naar een struktuurwijziging van de onderhavige kommissie. Nen hoopt hierover binnen enkele maanden aanbevelingen te kunnen doen aan ons kollege. In verband hiermede is het wenselijk dat de thans benoemde leden. voor zover mogelijk, nog enige maanden zitting blijven houden in deze kommissie. Daartoe is een beroep gedaan op de zittende leden en de verenigingen en/of stichtingen die hen hebben voorgedragen en hoewel de hierop ontvangen reakties over het algemeen positief waren zullen er toch enkele vakatures ontstaan a. één lid, voorgedragen door de vrouwenraad in de gemeente Leeuwarderadeel Deze vakature zal voorlopig door een waarneemster worden vervuld. De vrouwenraad zal zo spoedig mogelijk een lid voordragen. b. twee leden, voorgedragen door de gezamenlijke kerken in de gemeente Leeuwarderadeel Voordracht lid: de heer H.C. Dijkstra, Pim Mulierwei 14, Stiens. c. één lid, voorgedragen door de werkgroep kultuur: Voordrachtenmevrouw T. Teitsma-Siccama Swanneblomstrjitte 6 Stiens. mevr. E. Walinga-Fernhout Felixwei 18 Stiens de heer W. Duursma T. Zijlstrastrjitte 1 Stiens de heer J. Bakker Skilwei 34-b Stiens

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 21