- 2 - d. één lid voorgedragen door de werkgroep edukatie: IMog geen voordracht ontvangen. Wij verzoeken u thans naast de vanuit uw midden te benoemen leden, ook in de benoeming van de onder b. en c. genoemde vakatures te voorzien terwijl wij op korte termijn met een voordracht voor de nog openstaande vakatures (a. b - 2e lid - en d.) bij u hopen te komen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 22