Nr. 82/106 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de Verordening regelende de bevoegdheden en taken van de Beleidskommissie Welzijnszakenj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 1902; b e s 1 u i t: te benoemen tôt lid van de beleidskommissie welzijnszaken: I. (door de raad uit zijn midden): de heer F. Damstra te Jelsum en mevrouw G. Visser te Stiensj II. Cvoorgedragen door de gezamenlijke kerken) de heer H.C. Dijkstra te Stiens; III. (voorgedragen door de werkgroep Kultuur) mevrouw E. Walinga-Fernhout te Stiens Aldus besloten in de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 7 september 1982. de secrètari zitter H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 23