Agendapunt 9 Voorstelnr. 82/107 □nderwerp Stiens, 1 september 1982. Benoeming leden van de kommissie van Beroep en de Arob-hoorkommissie Aan de gemeenteraad Ingevolge diverse wettelijke regelingen kan tegen de beschikkingen van ons kollege in beroep worden gekomen bij de gemeenteraad. Het règlement van orde bepaalt, dat uit uw midden een kommissie wordt samengesteld waarbij reklamanten hun beroepschrift mondeling kunnen toelichten. Hiernaast kan tegen beschikkingen van uw raad in vele gevallen een bezwaarschrift worden ingediend. Indieners dezes worden ingevolge het Règlement inzake de behandeling van bezwaar- schriften ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraak AROB) eveneens, in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven aan een daartoe uit uw midden samengestelde commissie. In beide gevallen brengen genoemde kommissies een advies uit. □estijds is besloten, dat de leden van de kommissie van beroep tevens zitting zullen hebben in de Arob-kommissie Gelet op de ervaringen van de laatste jaren, menen wij dat hierin geen verandering behoeft te worden gebracht. Op dit moment hebben in de gemelde kommissie de navolgende leden zitting: als plaatsvervangend lid is aangewezen de heer 0. Faber, terwijl er twee vacatures voor plv.lid zijn. Wij stellen u voor tôt benoeming van leden in de onderhavige commissie over te gaan en hun plaatsvervangers aan te wijzen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgevoegde stembrief. de heer H. Beuker de heer H.A.J. Boersma de heer S. Jansma Burgemeester en wethouders van de secretaris. Leeuwarderadeel de burgemeester J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 25