Nr. 82/107 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op het règlement van orde voor de vergaderingen van de raad en het règlement inzake de behandeling van bezwaar- schriften ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraakj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september j1 b e s 1 u i t: te benoemen tôt leden van de commissie van beroep en de AROB-commissie de heren H. Beuker, H.A.J. Boersma en S. Jansma en tôt plaatsvervangende leden de heren J. Teitsma, J. van der Ende en J.D. van Iperen, allen te Stiens. Aldus besloten in de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 7 september 1982. voorzrtter taras e se' H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 26