Agendapunt: 10. Voorstelnr: 82/ 08 Stiens, 1 september 1982 Onderwerp: benoeming leden commissie Georganiseerd Overleg. Aan: de gemeenteraad Binnen onze gememte is ingesteld een commissie Georganiseerd Overleg in ambtenaren zaken. Deze commissie is samengesteld uit: a. een lid van ons kollege. b. een 3-tal leden van uw raad. c. een aantal vertegenwoordigers leden van het personeel. Het lid onder a wordt aangewezen door ons kollege en is tevens voorzitter, de leden onder b worden door uw raad benoemd, de vertegenwoordigers van het personeel worden door het personeel zelf aangewezen. Ingevolge artikel 7 van de verordening treden de leden door uw raad aan te wijzen ieder jaar in september af en zijn terstond herkiesbaar Momenteel hebben uit uw midden in deze commissie zitting de heren E. Roorda, S. Jansma en H. Beuker, terwijl als plaatsvervangend lid is aangewezen de heer F.L. Brameijer. Wij stellen u voor een 3-tal leden uit uw midden aan te wijzen tôt lid van de commissie Georganiseerd Overleg, alsmede een plaatsvervangend lid. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester J.P. v.d. Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 27