Nr. 82/108 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op het bepaalde in artikel 3 en 7 van de Verordening regelende het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken in deze gemeentej gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 1982; b e s 1 u i t te benoemen tôt leden respectievelijk plaatsvervangend lid van de commissie georganiseerd overleg in ambtenarenzaken: leden: de heren S. Jansma, H. Beuker en J.D. van Iperen te Stiens plv.lid: de heer J. van der Ende te Stiens Aldus besloten in de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van iber 1982 de voorzrtter de secret Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 28