Verslag van de vergadering van de gemeenteraad od 7 seDtember 1982 in het gemeentehuis te Stiens. Aanwezig zijn de heren R.Ketellapper, J.van der Ende, H.A.J.Boersma, rtievr. G.Visser, de heer P.de Haan, de heer F.Dainstra, de heer H.Beuker, de heer J.D.van Iperen, de heer J.Teitsma, de heer S.Jansma, de heer O.Faber, de heer E.Roorda en de heer J.G. van Rijn. voorzitterburgemeester H.Boschma secretaris: J.P.van der Kooi. Band I 1-4 000. De voorzitter richt zich in een soeciaal wslkomstvroord tôt de nieuw be— noemde raadsleden en het op de publieke tribune aanwezige publiek. 1Beëdiging van de benoemde raadsleden. De aanwezige raadsleden leggen in hande van de voorzitter de voorge- schreven eed of belofte af in het Fries of in het Nederlands. Volgens het onderstaande overzicht. H. Beuker H.A.J. Boersma F. Damstra J. van der Ende 0. Faber P. de Haan J.D. van Iperen S. Jansma RAKetellapper E. Roorda J.G. van Rijn J. Teitsma mevr. G. Visser Vervolgens feliciteert de voorzitter de raadsleden met hun beëdiging en toetreding. Hij memoreert waartoe men geroepen is. Het werk van de raad wordt er niet gemakkelijker op, er zal geknipt moeten worden. Hij refereert aan de toespraak van de kommissaris der koningin bij de opening van de evenementenhal te Leeuwarden. De raad zit hier voor de belangen van de gemeente en niet voor bepaalde verenigingen of particulière belangen. Hij spreekt de hoop uit dat de raad een goede tijd krijgt, ook in het persoonlijke vlak. iMen moet elkaar de ruimte gunnen om anders te denken. Hij richt zich vervolgens tôt de nieuw toegetreden raadsleden: de heren Damstra, Van der Ende en Van Iperen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 29