- 2 - 2. Verkiezing wethoudersI 1-4 091. De heer Jansma en de heer Teitsma dragen de zittende wethouders oonieuw ter benoeming voor, respektievelijk de heren J.G.van Rijn en P.de^Haan. Hiema volgt de stenming. Op de heer De Haan worden 11 stenmen uitgebracht; oo de heer Van Rijn 12 stemmen. J Mevr. Visser krijgt 1 stem en 2 stemmen zijn blanco. De heren Van Rijn en De Haan verklaren hun benoeming aan te nemen. Hiema schorst de voorzitter de vergadering. Bij de heropening van de vergadering deelt de voorzitter mee dat hij overleg heeft gepleegd met de wethouders omtrent zijn vervanging. Wethouder De Haan zal als eerste waamemer optreden en wethouder Van Rijn als tweede. De voorzitter richt vervolgens het woord tôt de nieuw benoemde wet houders 3. Aanwijzing van de zitplaatsen aan de leden van de raad. I 1-4 105. De voorzitter wijst aan wethouder De Haan en wethouder Van Rijn een zitplaats aan respektievelijk aan zijn linker- en aan zijn rechterzijde. Aan de linkerzijde zullen eveneens zitting hebben de fraktie van de P.v.d.A., D66 en de F.N.P., rechts zullen zitting hebben de frakties van het C.D.A. en de V.V.D. 4Voorstel betreffende het benoemen van leden in de korrmissie Algemene Zaken. 82/102 1-4 VÎT. Over dit punt wordt het vroord gevoerd door de heren Teitsma en Faber. Zij delen mee dat hun fraktie geen moeite heeft met de uitbreiding van de kcmmissies A.Z., O.W. en V. en R.O. van 4 naar 5 leden, zodat aile frakties vertegenwoordigd zullen zijn. Zonder verdere stemming besluit de raad tôt uitbreiding van het aantal leden. Tôt leden, respektievelijk plaatsvervangende leden worden benoemd: De leden en de plaatsvervangende leden verklaren hun benoeming aan te nemen. Leden: de heer H. Beuker met 13 stenmen de heer H.A.J. Boersma met 13 stermen de heer 0. Faber met 12 stenmen de heer J.D. van Iperen met 13 stenmen de heer S. Jansma met 13 stenmen 1 stem is blanco plv.leden: de heer J. Teitsma de heer J.v.d.Ende de heer F. Damstra mevr. G. Visser de heer E. Roorda met 13 stenmen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 30