- 3 - 5. Voorstel betreffende het benoemen van leden in de kornnissies Ruimtelijke Ordening en in de karmissie Openbare Werken en Verkeerszaken 82/103 De navolgende leden worden met aile 13 stenman benoemd: Als leden van de raad: de heer J. Teitsma de heer E. Roorda de heer H.A.J. Boersma de heer F. Damstra de heer J.D. van Iperen plv. raadsleden: U/^ de heer H-. - Beoker de heer R. Ketellapper de heer J. van der Ende de heer 0. Faber de heer S. Jansma De door de raad uit zijn midden benoemde leden verklaren hun benoeming aan te nemen. (De hiema gekozen kandidaten hebben alleen zitting in de koimissie Ruimtelijke Ordening) Als leden van dorpsbelang 1Oude Leije lid: de heer IJ. Osinga plv.lid: mevr. S. Koning 2. Hijum lid: de heer F.B. Jansen plv.lid: de heer W. Klat 3. Stiens lid: de heer A. Atema plv.lid: de heer P. Postma 4. Britsum lid: de heer C. Zandstra plv.lid: de heer P. Rienks Spoelstra 5. Comjum 6. Jelsum 7. Finkum lid: de heer A. plv.lid: vacature lid: de heer J. Keizer plv.lid: de heer A. Ruijne lid: de heer H. Haitsma Uit de standsorganisaties leden: de heer H.F. Gerbens de heer Tj. Veenstra plv. leden: de heer B. Kalsbeek de heer A. Dotinga Uit de Vereniging Handel en Arobacht leden de heer H.B. Atema de heer H. Tromp 6. Voorstel betreffende de benoeming van leden in de kontuissie Sociale Zaken en Volksgezondheid82/104 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Jansma, Boersma, Teitsma en de voorzitter. De heer Jansma zegt dat het bekend mag zijn dat er een initiatief- voorstel zal kcmen dat in overleg met de andere frakties tôt stand is gekomen, om bij lid 1c van de Instellingsverordening een verandering aan te brengen. Hij overhandigt dit initiatief-voorstel aan de voorzitter en verzoekt hem dit in steirming te brengen. Dit initiatief-voorstel luidt als volgt:

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 31