- 4 - De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelet op artikel 62, 2e lid, van de gemeentewet; gelet op de verordening, regelende de bevoegdheden en samenstelling van vaste kortmissies van advies en bij stand aan burgemeester en wethouders b e s 1 u i t: het besluit nr. 79/183d tôt instelling van de konmissie sociale en gezondheidszorg te wijzigen als volgt: A. in de bepalingen onder punt II worden de volgende wijzigingen aangebracht - lid 1sub c, wordt gelezen als volgt: twee leden, vertegenwoordigende de in de gemeente verkzaam zijnde instellingen voor maatschappelijk vork, te benoemen uit en door die instellingen in te dienen voordracht van zo mogelijk twee personen; - tussengevoegd wordt een nieuw sub d, luidende als volgt: twee leden, vertegenwoordigende de in de gemeente werkzaam zijnde instellingen voor gezinsverzorging, te benoemen uit en door die instellingen in te dienen voordracht van zo mogelijk twee personen; - het huidige sub d wordt gewijzigd in sub e, terwijl voor ten hoogste "drie andere leden" wordt gelezen "twee andere leden" - in lid 2 wordt voor "zeven" gelezen "negen", voor "vijf" wordt gelezen "zeven", terwijl aan het slot de letter "d" wordt gewijzigd in "e" B. te bepalen, dat dit besluit in vorking treedt op 7 september 1982. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 septenber 1982. de secretaris, de voorzitter, (J.P.v.d.Kooi) (H. Boschma)" Als plaatsvervangend lid van de heer Roorda draagt hij voor de heer R. Ketellapper. De heer Boersma draagt als plaatsvervangend lid voor: de heer J.v.d.Ende. De verschillende frakties zeggen het initiatief-voorstel van de heer Jansma te ondersteunen. Dit initiatiefvoorstel wordt zonder hoofdelijke sterrming aangenomen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 32