- 5 - De voorzitter brengt vervolgens de voordrachten in steiming en deelt mee dat het collège een aanvullend voorstel zal doen t.a.v. de sector gezinsverzorging De volgende kandidaten worden benoerrd: Raadsleden; de heer H. Boersma met 13 steirman de heer E. Roorda met 13 steirmen plvraadsleden J.v.d.Ende met 13 stenmen R. Ketellapper met 12 steirmen Op de heer Faber wardt 1 stem uitgebracht. (de hiema genoemde kandidaten worden met 13 sterimen benoemd) Huisartsen: lid: de heer J.G. Woudstra plv.lid: de heer J. Brouwer plv.leden: de heer J. Roosenstein mevr. M. Jager plv.leden: mevr. J. Land Maatschappelijk wsrk: leden: mevr. A. Groeneveld mevr. J. Corporaal Gezinsverzorging: leden: de heer N. Schotanus Overige instellingen Groene Kruis lid: de heer A.J.H. Hermans plv.lid: mevr. Keestra-Nieuwanhuis Verzorgingstehuis Skilhiem lid: de heer W.L. Roemeling plv.lid: mevr. M. Hiemstra De leden en de plaatsvervangende leden uit de raad verklaren hun benoeming aan te nemen. 7. Voorstel betreffende het benoemen van leden in de Sportkcîmiissie 82/105 Hierover vordt het woord gevoerd door de heer Faber. Hij deelt mee, dat hij besloten heeft afstand te doen van een plaats in de Sportkonmissie t.b.v. een lid van de P.v.d.A. (de heer Beuker) Hij claimt daarvoor overeenkcmstig de gemaakte afspraak een plaats in de Bijstandskarmissie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 33