- 6 - Benoemd vrorden: 1de heer J. Hoogeveen 2. mevr. L. de Vries-Beetstra 3. de heer Y. Poortman 4. de heer K. Gorter 5. de heer P. Zeinstra 6. mevr. W. Bloemhof 7. de heer F.G. Hendriks Deze kandidaten worden met 13 stertmen benoemd. Als leden van de raad: Qp de heer H. Beuker warden 12 en op de heer R. Ketellapper 13 stenmen uitgebracht terwijl de heer Faber 1 stem krijgt. De beide eerstgenoemde raadsleden zijn derhalve benoemd. Zij verklaren hun benoeming aan te nemen. 8. Voorstel betreffende het benoemen van leden in de Beleidskommissie Welzijnszaken 82/106 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Jansma, Boersma en van Iperen. De heer Jansma merkt op dat bij onderdeel 2c, 4 namen ingevuld zijn: Er hoeft maar 1 te worden benoemd. Hij beveelt aan voor de benoeming: mevr. E. Walinga-Femhout. De heer van Iperen ondersteunt de aanbeveling van de heer Jansma. De heer Boersma stelt namens zijn fraktie de heer Van der Ende kandidaat voor de benoeming door en uit de gemeenteraad. Hij zegt dat er vermoedelijk binnenkort over het Welzijn een initiatief- voorstel van zijn fraktie te verwachten is. Op de heer F. Damstra worden 10 stertmen uitgebracht en op mevr. G. Visser 13 stenmen terwijl op de heer J.v.d.Ende 3 stertmen worden uitgebracht. De heer F, Damstra en mevrouw G. Visser zijn derhalve benoemd. Zij verklaren hun benoeming aan te nemen. In de onder b en c vermelde vacatures worden met 13 stenmen respec- tievelijk de heer H.C. Dijkstra en mevrouw E. Walinga-Femhout benoemd. 9Voorstel betreffende het benoemen van leden in de konmissie van Beroep en de AROB-hoorkonmissie 82/107 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Jansma, Boersma en Van Iperen alsmede mevr. G. Visser.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 34