- 7 - De heren Jansma en Boersma vragen of bij het vooroverleg de heer Van Iperen als kandidaat is genoemd. De heer van Iperen zegt deze katmissie enorm belangrijk te vinden. Hij is wel bereid zich terug te trekken als kandidaat voor het lidmaatschap, maar wil dan wel graag als plaatsvervangend lid worden gekozen en verzoekt in die hoedanigheid te worden geinformeerd over de aanhangige zaken. Mevr. G. Visser stelt voor als plaatsvervangend kandidaat van de heer Teitsma: de heer .Beuker. De heer Jansma zegt de kandidatuur van de heer Van Iperen als plaatsvervangend lid te ondersteunen. De heer Boersma draagt voor als plaatsvervangend lid: de heer Van der Ende. De stenming geeft het volgende resultaat te zien. Leden: de heer H. Beuker 12 stenmen de heer H.A.J. Boersma 13 stenmen de heer S. Jansma 13 stenmen de hqer-Teitsma 1 stem Plv.leden de heer Teitsma de heer J.v.d.Ende de heer Van Iperen de heer 0. Faber 12 stenmen 13 stenmen 13 stenmen 1 stem 10. Voorstel betref fende de benoeming van leden in de Komis s ie Georganiseerd Overleg. 82/108 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Van Iperen, Jansma en Boersma. De heer Van Iperen zegt zich zelf kandidaat te hebben gesteld. De heer Jansma zegt de kandidatuur van de heer Van Iperen te ondersteunen De heer Boersma zegt eveneens de kandidatuur van de heer Van Iperen te ondersteunen en als plaatsvervangend lid de heer Van der Ende voor te dragen. De volgende kandidaten worden benoemd: Leden: 1. de heer S. Jansma met 13 stenmen 2. de heer H. Beuker met 12 stemmen 3. de heer Van Iperen met 13 stenmen Op de heer 0. Faber wordt 1 stem uitgebracht. Tôt plaatsvervangend lid wordt benoemd de heer J.v.d.Ende met 13 stenmen. De leden en de plaatsvervangende leden verklaren hun benoeming aan te nemen. 4c v

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 35