- 8 - 11Voorstel betreffende de benoeming van leden in verschillende kantnissies, gemeenschappelijke regelingen en andere vertegen- vroordigingen82/109 De heer Ketellapper draagt als plaatsvervangend lid voor de heer Teitsma in het Overlegorgaan Geluidhinder Vliegbasis Leeuwarden voor: de heer S. Jansma. De andere frakties ondersteunen deze voordracht. De volgende benoemingen vinden plaats: 1Overlegorgaan Geluidshinder Vliegbasis Leeuwarden de heer J. Teitsma, lid 13 stenmen de heer S. Jansma, plv.lid 12 stenmen De heer R. Ketellapper krijgt 1 stem. 2. Studiefonds de heer J. van der Ende de heer J.D. van Iperen De kandidaten zijn met algemene stenmen benoemd. 3. Kommissie voor de Straatnaamgeving a. de heer E. Roorda Britsum b. de heer F. Damstra Jelsum/Comjum c. de heer J.v.d.Ende Hijum/Finkum/Oude Leije d. de heer J. Teitsma Stiens De kandidaten zijn met algemene stenmen benoemd. 4. Werkvoorzieningsschap "Noardergea" De heer S. Jansma wordt met algemene stenmen benoemd. 5. Automatiseringscentrum Noord-Nederland (Cevan) De heer H. Boschma, lid De heer J.P.van der Kooi, plv.lid De kandidaten zijn met algemene stenmen benoemd. 6. Bestuursschool Friesland de heer J.P. van der Kooi, lid de heer P. de Haan, plv.lid De kandidaten zijn net algemene stemmen benoemd. 7. Kommissie ad hoc A.P.V. de heer H.A.J. Boersma de heer R. Ketellapper de heer J. Teitsma De kandidaten zijn met algemene stemmen benoemd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 36