M/ Stiens, 24 septimber 1982. Underwerp: RiedsgearKomste □an de gemeenterie. Hiirbv noegie iK jimme ût de riedsgearKomste fan de 30e septimber 1982 by te wenjen, SeÏS SurdtTâJden op it gemeentehOs ta Stiens en begjint cm «.30 eere. De boargemaster, H. Boschma Nr. fan de wurklist WURKLIST Nr. fan it ûtstel 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Fêststelling fan de beslûtelist fan de riedsgearKomste fan de 26e augustus 1982. Ynkommen stikken en meidielings, Utstel oangeande it ferlienen fan earfol ûntslach oan de hear P. Bakker 82/110 82/111 82/112 82/113 82/114 te Stiens as amtner fan de boargerlike stân Utstel oangeande it Ûntbinen fan de keapoerienkomst mei it expertise buro W.A. Kooi te Ljouwert. Utstel oangeande it wizigjen fan de algemiene ferkeapbetingsten Utstel oangeande it wizigjen fan ferskate rjochtsposysjeregelings yn ferbân mei de ynfiering fan dieltiidwurk Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar it bestimmings- plan bûtengebiet (bou berging G. de Vries te Koarnjum) Utstel oangeande de mienskiplike regeling iepenbier lichem Ôffal- fl2/11B stoffenferwidering Fryslân (ILQFK Utstel oangeande de urginsjelist foar it jier 1983. Utstel oangeande it beskikber stellen fan_in kredyt foar de ynrjochting fan de iepenbiere legere sKoalle yn d'Orient te StiBns. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de kcrrmisje fan it fersear- gingshûs Skilhiem te Stiens. Utstel oangeande it beneamen fan leden yn de Regioried Fryslân-Noard. 82/120 Utstel oangeande it nimmen fan in tariedingsbeslût foar it bestimmings- plan bûtengebiet (bou berging J. Huizinga te Feinsum) Cwurdt neistjûrd] 82/121 82/118 14. Begruttingswizigings □p de siktary lizze de stikken mei yngong fan de 27e septimber 1982 foar de leden fan de rie op besjen. ay/i i 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 39