Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad gehouden op 26 augustus 1982 in het gemeentehuis te Stiens. Aanwezig zijn de leden: mw. G. Visser en de heren J. Teitsma, W. Visser, F.L. Brameijer, H.A.J. Boersma, 0. Faber, P. Kingma, S. Jansma, E. Roorda en R.A. Ketellapper alsmede de wethouder P. de Haan. Ter Kennisgeving afwezig: de heren H. BeuKer en G.J. van Rijn. Voorzitter: burgemeester H. Boschma Secretaris: J.P. van der Kooi. -o-o-o-o- 1. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 juli 1982. kant 2 2/3 000 Het verslag dient op pagina 6 na de laatste zin alsvolgt te worden aangevuld. "Nanens de commissie deelt de heer Boersma mee, dat de geloofsbneven in orde zijn bevonden en dat iedereen kan toetreden". Het verslag wordt overigens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld 2Ingekomen stukken en mededelingen II 2/3 007 Over dit punt wordt het woord gevoerd door mw. G. Visser en de heren Teitsma, Roorda, W. Visser, wethouder de Haan en de voorzitter. Mw. Visser spreekt haar waardering uit voor het jaarverslag en de werkzaamheden van de Stichting Sociaal Kultureel Werk. □e heren Teitsma en Roorda spreken hun bezorgdheid uit over de voortgang plannen m.b.t. een veiliger fietsverbinding tussen Leeuwarden en Stiens. Gevraagd wordt het kollege van G.S. een brief te schrijven en daarin een uiterste termijn te noemen. „Q,,ar, □e voorzitter zegt toe aan dit verzoek van de raad uitvoering te zullei] S De heer Visser merkt op dat van het ministerie van Defensie op de brief înzake de eventuele opslag van kernwapens in de gemeente een nietszeggend antwoord is gekregenHet is bevreemdend dat de slotvraag van het gemeentebestuur met is beantwoordHij zegt de brief zo te lezen dat hier wel kernwapens zijn. Kan het kollege nog om antwoord vragen op de laatste alinéa van haar verzoe Hij kondigt aan dat zijn fraktie mogelijk in de toekomst met moties over dez De"voorzitter merkt op dat de kernvraag inderdaad niet beantwoord is. Het kollege kan best nog eens vragen om antwoord op de slotvraag. Hij denkt echter niet dat moties in de raad bepaalde defensie-geheimen zullen kunnen ontfutselen Hii zou zich zelf daar ook niet toe laten verleiden. De heer Visser merkt vervolgens op dat de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de nieuwe financiële verhoudingswet hem toch doen opmerken dat dit soort circulaires een eigen leven gaan leiden en wel abrupt over de gemeenten heen komen. »,„-,■«« mc.+- We gaan er in deze gemeente nog al wat op achteruit. Is het kollege bezig met andere gemeenten overleg te plegenomhier wat tegen te doenî De maatregelen gaan op sommige punten erg ver. De voorzitter antwoordtdat een aantal gemeenten voor de aangeKondigde wijziging is, en andere zijn tegen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 41