- 2 - □rganen als de V.N.G. en V.F.G. zijn erg verdeeld. Wij wachten de reactie af op de brief van de V.N.G. De stukken worden overigens voor kennisgeving aangenomen. 3. Voorstel betreffende de aanvraag van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Britsum om medewerking voor de aanschaf van verschillende 8 leer- en hulpmiddelen voor de kleuterschool "De Sprong" en de lagere schooi "de Foarikker" 82/Hti Il 2/3 G/3 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heer Boersma en wethouder de Haan. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 9. 4. Voorstel betreffende het verlenen van het aanvullend extra-krediet t.b.v. de openbare lagere school "de Master Hoogeveenskoalle" te Stiens. 82/87 2/3 073 □ver dit punt wordt het woord gevoerd door de heer Kingma, wethouder de Haan en 10. de voorzitter. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 5. Voorstel betreffende het verlenen van een extra-krediet aan de Juffer Akkeskoalle, de Juf Wartenaskoalle, 't Pikepôltsje en de openbare lagere scholen gezameniijk. 82/88 II 2/3 088 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Visser, Boersma en wethouder de Haan. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 6. Vooratei-betreffende het beschikbaar stellen van een krediet voor de inrichting van de openbare lagere school in de wijk d'Orient te Stiens. 82/89 II 2/3 098 OVer dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Kingma en Visser en wethouder de Haan en de voorzitter. De heer Kingma merkt op dat bij het voorstel van de maand februari om in de wijk d'Orient een zelfstandige school op te richten is gevraagd of hier extra kosten meegemoeid zijn. werk Wethouder de Haan antwoorddetoen ontkennend. Was de omvang van hetgeen nu gevraagd wordt toen niet te voorzien Zijn fractie voelt zich wat bij de poot genomen. Hij vraagt zich af of hier sprake is van aanvulling of vervanging in verband met slijtage. Ook de heer Visser zegt verwonderd te zijn over de omvang van de aanvraag. Er is kennelijk in het verleden teweinig aangevraagd c.q. gehonoreerd. Wethouder 12. de Haan antwoord dat er hier en daar sprake kan zijn van vervanging. Voor een groot deel zou de gemeente toch voor deze kosten zijn komen te staan, omdat de dépendance geleidelijk zou zijn verzelfstandigd Overigens is de aanvraag mede een gevolg van het feit dat er verschillende uitgaven in gebruik waren. Bij de splitsing heeft dit genoodzaakt tôt vrij omvangrijke aanschaf- fingen. Voorts verwijst hij naar het advies van de inspecteur. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 7. Voorstel betreffende de aankoop van grond t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Hijum II van de heer P. Spoelstra en de Stichting Dorpshuis Hijum-Finkum. 82/9U 11 2/3 13U

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 42