- 3 - Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heer Teitsma en de voorzitter. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 8. Voorstel betreffende de vragenlijst nieuwbouw en vernieuwbouw over het iaar 1983. ker", 82/91 II 2/3 133 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 9- Voorstel betreffende het opheffen van de-voorrangssituatia nn dn Aldlânsdvk te Stiens. 82/92 II 2/3 134 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 10. Voorstel betreffende de nota inzake de mogelijkheid tôt bestrijding van de werkloosheid door de gemeente. B2/y3 il 2/3 135 □ver dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Teitsma, Jansma, Faber, Boersma, Ketellapper, wethouder de Haan en de voorzitter. De heer Teitsma zegt dat zijn fractie het beschikbaar stellen van financiële middelen voor staat. De hoogte zal nader worden bezien bij de behandeling van de begroting voor 1983. De heer Jansma vraagt in hoeverre het collège bepaalde resultaten ziet zitten. Zijn fractie kan akkoord gaan met de instelling van een kommissie en het beschikbaar stellen van eventuele kredieten, maar wil wel een regelmatige rapportage. De heer Faber pleit voor een niet te grote kommissie. Hij vraagt zich af of al eens onderzocht is wat er leeft onder de jeugdige werklozen. De heer Ketellapper vraagt of er in de te vormen kommissie ook mensen uit het bedrijfsleven moeten worden opgenomen. OVereenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten tôt het ,Yan een 0ssie- Tijdens de behandeling van dit punt komt de heer Beuker alsnog in de vergadenng. or Voorstel betreffende de herziening van de normstelling biidrage stichting maatschanpeliik werk Noord-West- en Midden Friesland en afrekening met deze Stichting over de iaren 1978. 19/9 en 1980. 82/94 II 2/3 262 Over dit punt wordt het woord gevoerd door mw. G. Visser en de voorzitter. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 12. Voorstel betreffende het beschikbaar stellen van een krediet voor het opmaken van plannen betreffende de uitbreiding van het gemeentehuis 82/96 II 2/3 271 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Jansma, Faber, Teitsma, Boersma, en de voorzitter. De heer Faber pleit voor een architectuur die inspeelt op energiebesparing en die zich niet uitleeft op vormen en mooie zaken. De heer Jansma zegt dat zijn fraktie hier nog niet aan toe is. Hoe komt het financiële plaatje er uit te zien? Waar moeten wij op rekenen Wordt het iets van 1 miljoen of 4 miljoen Hoe komt het met de dienst gemeentewerken - Zijn fractie vindt dit een te voorbarig voorstel en geeft in overweging eerst met meer cijfers te komen alvorens de raad een beslissing neemt. De heer Teitsma zegt dat zijn fractie de uitbreiding van het gemeentehuis vrij hoog in het vaandel heeft. Het is hem niet duidelijk waarvoor deze 100.000 gulden nodig is. Is er al een architekt benoemd Komt de raad er nog aan te pas wat betreft het definitieve plan

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 43