f - 4 - De heer Boersma hoopt op de realisering van een doeltreffend, sober, maar passend geheel. De voorzitter zegt dat natuurlijk zal worden gelet op energiebesparing Hij schrikt echter van het standpunt van het C.D.A. Er is een programma van wensen en eisen. Dit programma moet vertaald worden. Daarvoor is een architekt nodig. Pas dan kan worden bezien wat we kunnen doen. Hij merkt overigens op dat de voornemens breedvoerig besproken zijn in de kommissie A.Z. Bij die bespreking is een vuist-bedrag" genoemd. □m een opdracht aan een architekt te kunnen geven is het kollege een krediet nodig. De keuze van de architekt is in de kommissie A.Z. besproken. Burgemeester en wethouders kunnen in eerste instantie misschien wel met 25.000,toe, maar het is niet wenselijk om telkens voor bepaalde voorbereidende werkzaamheden een krediet te moeten vragen. De heer Teitsma informeert of het kollege de in de kommissie A.Z. gedane suggestie overneemt. Let men wel op de kosten De heer Faber merkt op dat er indertijd ook een prijsvraag is geweest. Het gemeente- huis valt prima uit. Hij kan er begrip voor vinden dat men bij de uitbreiding de vorige architekt in de arm neemt. De heer Jansma zegt de reaktie van de voorzitter wel te hebben verwacht. Zijn fractie was geschrokken van het cijfer. Men is er niet uit voor welk kostenbedrag we komen te staan. De fractie is wel voor de verbouw maar de vinger moet wel aan de pois worden gehouden. De voorzitter antwoord dat het kollege niet met de suggestie over een prijsvraag is gekomen. Er is nu gevraagd welke voorwaarden de betrokken architekten hier aan stellen. Nadat hierover bekendheid is verkregen zal worden bepaald wat we doen. Als het veel te duur wordt, dan zullen we moeten besluiten hiervan af te stappen. Hij merkt voorts dat voor elke streep die een architekt op het papier zet betaald moet worden. Daarvoor is geld nodig. Het gevraagd krediet is niet anders bedoeld en geeft zeker niet een indicatie wat betreft de bouwkosten. Er is een maximum genoemd in de kommissie A.Z. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 18, 19, 17. 13. Voorstel betreffende het geven van een naam voor de straat in het saneringsplan Spoarbuert/Burmaniawei te Stiens. 82/96 II 2/3 343 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 14Voorstel betreffende de voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en de rekening van de takken van dienst over 1978. Over dit voorstel wordt het woord gevoerd door de heren Jansma, Visser en de voorzitter. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15. Voorstel tôt wijziging van de verordening studiefaciliteiten 82/98 II 2/3 351 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 16Voortstel betreffende de financiering van de bouw van de nieuwe bibliotheek 82/99 II 2/3 352 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heren Jansma, Boersma en Faber, mw. Visser, de voorzitter en wethouder de Haan. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 44