- 5 - 18Voorstel betreffende het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijpmaken van een gedeelte van het bestemmingspian Oude Leije en het bestemmingspian It Skil te Stiens. 82/100 II 2/3 404 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 19* Voorstel betreffende het verlenen van grond-en bouwvoorschotten aan de woning- stichting Leeuwarden-Leeuwarderadeel voor de bouw van 34 wooneenheden 82/101 II 2/3 406 Over dit punt wordt het woord gevoerd door de heer Roorda en de voorzitter. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Begrotingswijzigingen. Deze worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Aan het slot van de vergadering spreekt de voorzitter nog de raadsleden toe die niet in de nieuwe raad zullen terugkeren. Dit zijn de heren Brameijer, Kingma en Visser. De heren Brameijer en Kingma ontvangen uit de handen van de voorzitter het wapen van de gemeente Leeuwarderadeel uitgevoerd in glas in lood. De heer Visser ontvangt een bloemstuk. Als langst zittend raadslid spreekt de heer Jansma de scheidende leden toe. De heer Teitsma voert het woord namens zijn fraktie. Hij richt zich in het bijzonder tôt zijn partijgenotenTenslotte voeren de heren Visser, Brameijer en Kingma het woord. De voorzitter sluit tegen elf uur de vergadering. d^iCooi) H. Boschma) Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leeuwarderadeel gehouden op

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 45