Agendapunt: 2 Voorstel 82/^10 Lijst van ingekomen stukken en mededelingen voor de raadsvergadering van 30 september 1982, Volgnr. ONDERWERP Voorgestelde behandeling I. Wij delen u mede dat: 1door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de navolgende stukken: a. het raadsbesluit d.d. 26 augustus 1982, nr. 82/90A inzake aankoop grond van de heer R.W. Spoelstra te Hijum. v.k.a. b. het raadsbesluit d.d. 26 augustus 1982, nr. 82/90B inzake aankoop grond van de St.Dorpshuis Hijum/Finkum te Hijum. v.k.a. c. wijziging begroting gem.grondbedrijf 1982, nr. 2, raadsbesluit 8 juli 1932. v.k.a. d. wijziging gemeentebegroting 1982, nr's 35, 37 t/m 41, 43 t/m 45 en 48, raadsbesluit 8 juli 1982. v.k.a. e. wijziging gemeentebegroting 1982, nr. 49, raadsbesluit 26 augustus 1982.v.k.a. f. wijziging gemeentebegroting 1982, nr's 50 t/m 53, 55, 57, 59 t/m 62 en 64 raadsbesluit 26 augustus 1982. v.k.a. g. wijziging gemeentebegroting 1981, nr's 80 en 81, raadsbesluit 26 augustus 1982. v.k.a. 2. in de navolgende gevallen uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit tôt het garanderen van rente en aflossing hypothécaire leningen voor reeds eerder bewoonde woningen: a. de heer T.A. Burmania te Stiens voor de woning Kakewei 22/24 te Stiens. v.k.a. b. de heer H.A.M. Ligtendahl te Ferwerd voor de woning Holdingawei 41 te Finkum. v.k.a. c. de heer K. Elgersma te Stiens voor de woning Perzenstrjitte 21 te Stiens. v.k.a. d. de heer J.v.d.Veen en mejP. Stienstra te Jelsum voor de woning Fin- sterbuorren 13 te Jelsum. v.k.a. 3. in het navolgende geval uitvoering is gegeven aan het raadsbesluit tôt het garanderen van rente en aflossing hypothécaire leningen voor niet eerder bewoonde woningen: a. de heer B. Houkes te Leeuwarden voor een woning aan het Stedpaed te Britsum. v.k.a. 4de navolgende terreinen zijn verkocht aan: a. de heer T. Henstra te Lelystad een bouwterrein aan de Ophirstrjitte te Stiens. v.k.a. b. de heren K..P. Westra te Hijum en G.H.J. ten Hulscher te Leeuwarden een perceel industrieterrein aan It Noarderfjild te Stiens. v.k.a. c. de heer I. Willemsma te Oude Leije een strookje grond te Oude Leije. v.k.a.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 47