- 2 - IISedert de vorige vergadering ontvangen overzichten, notulen, jaarverslagen enz. a. verslag van de vergadering van de kommissie Algemene Zaken gehouden op 1 juli 1982. v.k.a b. maandverslag Arbeidsmarkt Friesland over juli 1982. v.k.a c. Conclusie van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regio Fries- land-Noord gehouden op 5 juli 1982. v.k.a d. jaarverslag over 1981 van het gemeenschappelijk centrum voor onderwijsbege- leidingsdiensten in Friesland. v.k.a e. overzicht ingeschreven werkzoekenden gemeente Leeuwarderadeel van het S.B.S. v.k.a f. verslag van de vergadering van de beleidskommissie welzijnszaken gehouden op 15 juli 1982. v.k.a III. Overige stukken: a. schrijven van Gedeputeerde Staten van Friesland inzake bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. v.k.a b. schrijven van de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf te Amsterdam inzake de Ministeriële regeling verkeerscirculatieplanv.k.a c. schrijven van de Regio Friesland-Noord inzake de vergadering van de voorzitter van de Regio Friesland-Noord met de kolleges van burgemeesters en wethouders van de deelnemende gemeenten op 13 september 1982. v.k.a Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 48