Agendapunt 3. Voorstel'nr. 82/1 1 1 □nderwerp Stiens, 24 augustus 1982. ontslag als ambtenaar burgerlijke stand. Aan de gemeenteraad Bij uw besluit van 27 april 1981 is de heer P. Bakker benoemd tôt ambtenaar van de burgerlijke stand van deze gemeente. In verband met zijn benoeming bij de gemeente Beilen verzoekt hij u hem als zodanig ontslag te verlenen. Wij stellen u voor dit verzoek in te willigen door de heer Bakker, onder dankzegging voor de bewezen diensten, eervol ontslag te verlenen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris de burgemeester. J .P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 49