Nr. 82/102. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 1902, gelet op het bepaalde in het instellingsbesluit van de kammissie algemene zaken; b e s 1 u i t 1. het aantal leden genoemd onder II 1 en 2 te bepalen op ten hoogste 5; 2. te benoemen tôt leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van de kommissie Algemene Zaken: leden plv.leden de heer H. Beuker de heer J. Teitsma de heer H.A.J. Boersma de heer J. van der Ende de heer Faber de heer F. Damstra de heer J.D. van Iperen mevr. G. Visser de heer S. Jansma de heer E. Roorda Aldus besloten in de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 7 september 1982. de Vi^rzitter de secretàri^. (H. Boschma) -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 4