Nr. 82/111. □e raad der gemeente Leeuwarderadeelj overwegende, dat de heer P. Bakker heeft verzocht hem ontslag te verlenen als ambtenaar van de burgerlijke stand; dat dit verzoek verband houdt met de indiensttreding per 1 november+ 1902 bij de gemeente Beilen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 1902 gelet op artikel 103 van de gemeentewet; b e s 1 u i t met ingang van 1 november 1902, onder dankzegging voor de bewezen diensten, eervol ontslag te verlenen als mabtenaar van de burgerlijke stand der gemeente de heer geboren op 11 juli 1957 te Marknesse, wonende te Stiens, Burmaniawei 12. Piet Bakker Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 30 september 1902. e voo (H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 50