Agendapunt 4. Voorstelnr. 82/ 112. □nderwerp Stiens, 26 augustus 1982. ontbinding koopovereenkomst met expertise-buro W.A. Kooi Aan de gemeenteraad Medio 1979 werd met Expertise-buro W.A. Kooi te Leeuwarden overeen- stemming bereikt omtrent de verkoop van een kavelbouwterrein aan de Aldlânsdyk te Stiens, bestemd voor de bouw van elf autoboxen. Expertise-buro W.A. Kooi heeft tôt nu toe nog geen medewerking verleend aan het passeren van de transportakteheeft de koopsom 6.600,--) niet voldaan en is nalatig gebleven in het nakomen van de bepalingen betreffende de bouwplicht vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van deze gemeente. Bij brieven van 28 juli en 8 december 1981 hebben wij Expertiseburo W.A. Kooi verzocht om tôt een afdoening van deze transactie te komen (copieën van deze brieven liggen bij de raadsstukken ter inzage). Aangezien tôt op heden hierop niet werd gereageerd, zien wij ons genoodzaakt Expertise-buro W.A. Kooi in rechte aan te spreken. Volgens onze advocaat en procureur, mr. F.J. Agema te Leeuwarden verzet niets zich er tegen om een procédure tôt vergoeding van aile geleden en nog te lijden schade wegens gepleegde wanprestatie bij de Arrondisse- ments-Rechtbank aanhangig te maken. De correspondentie met de advocaat ligt bij de raadsstukken ter inzage. Wij geven u in overweging te besluiten, tegen Expertise-buro W.A. Kooi te Leeuwarden een rechtgeding te vormenHet te nemen besluit ligt in ontwerp bij de stukken ter inzage. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris de burgemeester J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 51