Mr. 82/ U2. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 1982; gelet op het bepaalde in artikel 177 van de gemeentewet; b e s 1 u i t tôt het voeren van een rechtsgeding tegen Expertiseburo W.A. Kooi te Leeuwarden ter ontbinding van de koopovereenkomst betreffende perceel bouwterrein aan de Aldlânsdyk en tôt verhaal van de door de gemeente geleden schade, waaronder de uit het te voeren geding voortvloeiende kosten. Aldus besloten in de raadsvergadering op 30 september 1982. Xris, de vooxzitter Boschma]

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 52