Agendapunt 5. Voorstelnr. 82/113. OnderwerpStiens, 24 augustus 1982. wijziging Algemene Verkoopvoorwaarden Aan de gemeenteraad In artikel 4a van de Algemene Verkoopvoorwaarden van deze gemeente ia bepaald, dat het opmaken van de transportakte dient te geschieden een in de gemeente Leeuwarderadeel kantoorhoudende notaris. Zoals u bekend isis onlangs het notariaat ter standplaats Stiens hnnH«nH0n' F d8rhalve Seen in de gemeente Leeuwarderadeêl kantoor udende notaris meer. Wel zal de opvolger van notaris Goinga te eeuwarden die het vacante kantoor van de eervol ontslagen notaris W.A. van Sloterdyck waarnam, voornemens op nader aan te kondizen tijdstippen spreekuur in Stiens te houden. lR V!Fb«?d mEt deZG veranderingen kan het bepaalde in artikel 4a van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet gehandhaafd blijven d'l'Z°trt h6t le,ïer hiervoor in de Plaats da bepaling op te nemen at de transportakten dienen te worden opgemaakt door de notaris die hier spreekuur houdt. Wij stellen u voor het genoemde artikel 4a in te trekken en het hierop volgende artikel 4b het nummer 4 te geven. Daarmee treedt de algemeen geldende regeling weer in werking, n.l. dat de koper bepaalt welke notaris met het opmaken van de transport akte dient te worden belast. Het door u te nemen besluit ligt in ontwerp bij de stukken ter înzage. Wij merken nog op, dat het in ons voornemen ligt in die gevallen waarin de keuze van de notaris bij de gemeente ligt, daarvoor de opvolger van notaris Goinga aan te wijzen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester.' J .P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 53