Agendapunt 6. Voorstelnr. 82/114 Onderwerp Stiens, 2 september 1982. wijziging diverse rechts- positieregelingen in verband met de invoering van deeltijd- arbeid Aan de gemeenteraad Bij brief van 28 juli 1982, nr. 2.3786, heeft het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden ons een aanbeveling gedaan om het Algemeen Ambtenarenreglementde Verplaatsings- kostenverordening, de Uitkeringsverordening en de Studiekostenverordening te wijzigen in verband met de invoering van deeltijdarbeid Binnen het Centraal Georganiseerd Overleg is omtrent deze aangelegenheid overeenstemming bereikt, zodat plaatselijk overleg achterwege kan blijven. Wij zijn dan ook van mening, dat het aanbeveling verdient de voorgestelde wijzigingen te volgen en bieden u daartoe bijgaande ontwerp-besluiten ter vaststelling aan. Burgemeester en de secretaris. wethouders van Leeuwarderadeel de burgemeester J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 55