IMr. 82/114A. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op de circulaire van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden van 28 juli 1982, nr. 2-3786j gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 1982; b e s 1 u i t vast te stellen de navolgende verordening tôt wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement Artikel 1 Artikel A1lid 1 wordt aangevuld met een punt c, luidende: "C. volledige betrekking: een betrekking waarvan de arbeidsduur gemiddeld 40 uur per week bedraagt". Artikel 2 In artikel B4, lid 2 wordt het gestelde onder d geschrapt. De onderdelen tôt en met h worden verletterd tôt d tôt en met g. In artikel B4, lid 3 wordt het tekstgedeelte "onder t/m f" gewTjzigd in "onder t/m In artikel B4, lid 4 wordt het tekstgedeelte "onder g en h" gewijzigd in "onder _f en g" Artikel 3 In artikel B5, lid 1 wordt het gestelde onder c geschrapt. De onderdelen _d tôt en met g worden verletterd tôt c tôt en met f In artikel B5, lid 1, sub wordt na wijziging van sub c het gestelde "onder e" gewijzigd in "onder d" In artikel B5, lid 1, sub wordt na wijziging van sub d het gestelde "onder f" gewijzigd in "onder e" In artikel B5, lid 1, sub wordt na wijziging van sub e het gestelde "onder g" gewijzigd in "onder f" In artikel B5, lid 1, sub g wordt na wijziging van sub f het gestelde "onder h" gewijzigd in "onder g". Artikel 4 Aan artikel D1 wordt een nieuw lid 7 toegevoegd, luidende: "7. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder "werkdag", de krachtens dit artikel voor de betrekking van de ambtenaar per dag vastgestelde - al dan niet gelijke - arbeidsperiode" Artikel 5 In artikel D2 worden de woorden "een andere vrije dag" vervangen door de woorden "een werkdag ter vrije beschikking" Artikel 6 In artikel D3, lid 1 worden de woorden "aantal dagen" vervangen door de woorden "aantal werkdagen".

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 57