Artikel 7 In artikel D4, lid 2, sub c worden de woorden "een betrekking met een volledige dagtaak" vervangen door de woorden "een volledige betrekking". In artikel D4, lid 2 wordt in de laatste volzin het woord "dagtaak" tweemaal vervangen door het woord "betrekking". In artikel D4, lid 3 worden de woorden "een betrekking met een volledige dagtaak" vervangen door de woorden "een volledige betrekking". In artikel D4, lid 4 worden de woorden "een deelbetrekking" vervangen door de woorden "geen volledige betrekking". Artikel B De bestaande tekst van artikel D5 wordt vervangen door: "1. Burgemeester en wethouders geven algemene regelen met betrekking tôt de duur van de vakantie. 2. De duur van de vakantie van een ambtenaar die op gemiddeld vijf dagen per week zijn betrekking vervult, bedraagt tenminste 22 werkdagen per kalenderjaar. 3. De duur van de vakantie van een ambtenaar, die op gemiddeld 1, 2, 3 of 4 dagen per week zijn betrekking vervult, bedraagt respectievelijk 1/5, 2/5, 3/5 of 4/5 van tenminste 22 werkdagen per kalenderjaar. 4. Bij de in lid 1 bedoelde algemene regelen wordt ten aanzien van de ambtenaren of bepaalde groepen van ambtenaren voorzien in een vermeerdering van de vakantie op grond van volbrachte diensttijd of bereikte leeftijd, dan wel van beide, waarbij het bepaalde in lid 3 van overeenkomstige toepassing is. 5. De aan de ambtenaar volgens de in lid 1 bedoelde algemene regelen toekomende vakantie wordt vermeerderd met twee werkdagen: a. ten aanzien van ambtenaren, als bedoeld in artikel C4, lid 1j b. ten aanzien van ambtenaren, als bedoeld in artikel C4, lid 2j voorzover de daargenoemde verplichting regelmatig en in belangrijke mate op de ambtenaar rust. 6. De aan de ambtenaar volgens de in lid 1 bedoelde algemene regelen toekomende vakantie wordt vermeerderd met zoveel werkdagen als er in het betreffende vakantiejaar feestdagen zijn als bedoeld in artikel D1lid 5, die niet op een zaterdag of zondag vallen: a. ten aanzien van ambtenaren als bedoeld in artikel C4, lid 1, werkzaam volgens een rooster waarin mede de zaterdag en zondag als dagen waarop arbeid wordt verricht zijn opgenomenj b. ten aanzien van ambtenaren voor wier betrekking een daarmede naar het oordeel van burgemeester en wethouders gelijk te stellen regeling der werktijden geldt. 7. De uitkomst van de met in achtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4 berekende duur van de vakantie wordt naar boven afgerond op een hele werkdag. 8. In gevallen waarin dit artikel niet voorziet stellen burgemeester en wethouders bijzondere regelen vast".

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 58