- 3 - Artikel 9 De laatste volzin van artikel D7, lid 1 dient te luiden: "De uitkomst van deze berekening wordt naar boven afgerond op een hele werkdag". De tekst van artikel D7, lid 4 wordt als volgt: "4. Indien aan de ambtenaar op zijn verzoek vakantie wordt verleend op werkdagenwaarop hij wegens ziekte slechts gedurende een gedeelte daarvan zijn arbeid kan verrichten, gelden deze werkdagen als voile vakantiedagen, tenzij het gezag dat de vakantie verleent in naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende gevallen anders beslist". Artikel 10 In artikel D9, lid 1 wordt het woord "dag" tweemaal vervangen door het woord "werkdag" en het woord "dagen" door "vakantiedagen". Artikel 11 De tekst van de onderdelen d_ t/m k. van artikel D12, lid 1 wordt alsvolgt gewij zigd d. voor gehuwden of voor hen die een eigen huishouding hebben bij verhuizing zoveel verlof als nodig is om eenmaal per jaar de vrije beschikking te hebben over een aaneengesloten période van twee dagen. e. gedurende één werkdag indien deze samenvalt met de dag van zijn ondertrouw en bij zijn huwelijk zoveel verlof dat de ambtenaar over een aaneengesloten période van vier dagen de vrije beschikking heeft f. gedurende één werkdag, indien deze samenvalt met de dag van het huwelijk van bloed- en aanverwanten van de eerste en de tweede graad, wanneer dit huwelijk wordt gesloten in de woonplaats van de ambtenaar indien dit huwelijk wordt gesloten buiten de woonplaats van de ambtenaar, zoveel verlof als nodig is om over een aaneengesloten période van ten hoogste twee dagen de vrije beschikking te hebben; g. bij ernstige ziekte van echtgeno(o)t(e)ouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aanbehuwdkinderen h. bij overlijden van echtgeno(o)t(e)ouders pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aanbehuwdkinderen zoveel verlof als nodig is, om over een aaneengesloten période van vier dagen de vrije beschikking te hebben tenzij de ambtenaar is belast met de regeling van de begra- fenis of (en) nalatenschap in welk geval verlof voor ten hoogste vier werkdagen wordt verleend; bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad zoveel verlof als nodig is om over een aaneengesloten période van twee dagen de vrije beschikking te hebben tenzij de ambtenaar is belast met de regeling van de begrafenis of (en) nalatenschap, in welk geval verlof voor ten hoogste vier werkdagen wordt verleend; bij overlijden van overige bloed- en aanverwanten tôt de vierde graad ingesloten en van de echtgeno(o)t(e) van schoonzuster of zwager gedurende ten hoogste één werkdag indien deze samenvalt met de dag van de begrafenis tenzij de ambtenaar is belast met de regeling van de begrafenis of (en) nalatenschap, in welk geval verlof voor ten hoogste vier werkdagen wordt verleend

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 59