- 4 - i. bij bevalling van de echtgenote zoveel verlof als nodig is om over een aaneengesloten période van twee dagen de vrije beschikking te hebbenj jgedurende één werkdag indien deze samenvalt met de dag waarop de ambtenaar zijn 25-, 40- of 50-jarig ambts- of huwelijksjubileum viert dan wel waarop zijn ouders, pleegoudersstief- of schoonouders hun 25-, 40-, 50- of BO-jarig huwelijksjubileum vieren. k. gedurende één werkdag indien deze samenvalt met de dag van de kerkelijke bevestiging of Eerste Heilige Communie van de ambtenaar, zijn echtgeno(o)t(e)kinderen, pleegkinderen, stief- en aanbehuwdkinderen" Artikel 12 De tekst van artikel D 13 wordt als volgt gewijzigd: "1. Voor de toepassing van dit artikel worden verstaan onder: A. Centrales van overheidspersoneel 1. de Algemene Centrale van overheidspersoneel (A.C.O.P.)j 2. de Christelijke Centrale van overheids- en onderwijspersoneel (C.C.D.O.P.j 3. de Rooms-Katholieke Centrale van burgerlijk overheids- en semi-overheids- personeel (R.K.C.O.P.j 4. het Ambtenarencentrum (A.C.)j 5. de Centrale van middelbare en hogere funktionarissen bij overheid en onderwijs (C.M.H.A. B. Verenigingen van ambtenaren de verenigingen van ambtenaren welke zijn aangesloten bij de onder A genoemde centrales van overheidspersoneel. 2. Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt door burgemeester en wethouders buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend aan de ambtenaar: A. voor het bijwonen van algemene vergaderingen van verenigingen van ambtenaren of, voor zover het algemene verenigingen betreft welke ook andere groepen van ambtenaren dan gemeentepersoneel organiseren, voor het bijwonen van algemene vergaderingen van een landelijke groep van gemeentepersoneel, indien de ambtenaar lid van het hoofdbestuur, bestuurslid ener landelijke groep of afgevaardigde van een afdeling is, met dien verstande dat van elke afdeling voor iedere vijftig leden of gedeelte daarvan aan ten hoogste twee afgevaardigden tôt een maximum van tien afgevaardigden, verlof wordt verleendj B. voor het bijwonen van hoofdbestuursvergaderingen indien hij lid is van het hoofdbestuur van bondsraad- of bestuursraadvergaderingen indien hij lid is van de bonds- of bestuursraad, en van groepsraad- vergaderingen indien hij lid is van een landelijke groepsraadj C. voor het bijwonen van één algemene vergadering van de centrale organisatie waarbij de vereniging van de ambtenaar is aangesloten, indien hij als vertegenwoordiger van zijn vereniging aan die vergadering deelneemt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 60