Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt door burgemeester en wethouders aan de ambtenaar die Krachtens artiKel D1 vastgestelde werktijden op gemiddeld vijf dagen per week zijn betrekking vervult, buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend: om, indien hij daartoe door een centrale van overheidspersoneel als bedoeld in het eerste lid onder A of door een daarbij aangesloten vereniging is aangewezen, bestuurlijke en/of vertegenwoordigende aktiviteiten te ontplooien binnen die centrale of die daarbij aangesloten vereniging, onderscheidenlijk binnen het gemeentelijk apparaat, welke ertoe strekken de doelstellingen van deze centrale van overheidspersoneel en/of de daarbij aangesloten vereniging te ondersteunen, ailes tezamen voor ten hoogste zesentwintig werkdagen per kalenderjaar. voor het - op uitnodiging van een vereniging van ambtenaren - als cursist deelnemen aan een cursus welke door of ten behoeve van de leden van die vereniging van ambtenaren wordt gegeven, ailes tezamen voor ten hoogste zes werkdagen per twee kalenderjaren Het buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging van een ambtenaar die krachtens artikel D1 vastgestelde werktijden op 1, 2, 3 of 4 dagen per week zijn betrekking vervult, kan ten hoogste respectievelijk 1/5, 2/5, 3/5 of 4/5 van het in lid 3 onder A en B genoemde aantal werkdagen bedragen. Het verlof als bedoeld in de leden 2 en 3 tezamen kan voor de ambtenaar die krachtens artikel 01 vastgestelde werktijden op gemiddeld vijf dagen per week zijn betrekking vervult niet meer bedragen dan ten hoogste dertig werkdagen per kalenderjaar, echter met dien verstande dat ten hoogste veertig werkdagen verlof kan worden verleend aan de ambtenaar die: A. lid is van het hoofdbestuur van een centrale van overheidspersoneel, genoemd in het eerste lid onder A, no. 1, 2 of 3 en/of van een vereniging van ambtenaren die rechtstreeks bij die centrale is aangesloten. B. lid is van het hoofdbestuur van de centrale van overheidspersoneel genoemd in het eerste lid onder A, no. 4 en/of lid van het dagelijks bestuur van een bij die centrale aangesloten vereniging van ambtenaren of centrale van ambtenaren. C. lid is van het centrale bestuur van de centrale genoemd in het eerste lid onder A, no. 5 en/of bestuurslid is van een sector of sectie van de centrale. Voor de ambtenaar die krachtens artikel D1 vastgestelde werktijden 1, 2, 3 of 4 dagen per week zijn betrekking vervult kan het verlof als bedoeld in de leden 2 en 3 tezamen ten hoogste respectievelijk 1/5, 2/5, 3/5 of 4/5 van de in dit lid genoemde aantallen werkdagen bedragen. verlof als bedoeld in de vorigeleden kan slechts worden verleend aan de ambtenaar die lid is van een vereniging van ambtenaren als bedoeld in lid 1, onder B. Tenzij andere belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt aan de ambtenaar die door de vereniging van ambtenaren waarvan hij lid is, is aangewezen als lid van de commissie als bedoeld in artikel A5, lid 1, buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend voor het bijwonen van de vergadering van die commissie, alsmede voor één voorvergadering per uitgeschreven commissievergadering

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 61