- 6 - Hetgeen ten aanzien van de voorvergadering is bepaald, geldt eveneens voor de ambtenaar die door de vereniging van ambtenaren waarvan hij lid is, is aangewezen als plaatsvervangend lid van de commissie bedoeld in artikel A4, lid 1. 8. Tenzij andere belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt aan de ambtenaar die is aangewezen, onderscheidenlijk is verkozen tôt lid van een commissie als bedoeld in artikel A5, lid 3, buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend voor het bijwonen van de vergaderingen van die commissie, alsmede voor één voorvergadering per uitgeschreven commissievergadering 9. Burgemeester en wethouders kunnen omtrent het bepaalde in dit artikel nadere regelen stellen, waarbij het te verlenen verlof als bedoeld in de leden 2, 3 en 5 op een lager aantal werkdagen kan worden gesteld. Artikel 13 In artikel 016, lid 1 worden de woorden "de normale werktijd" vervangen door de woorden "zijn normale werktijd". Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 30 september 1982. [H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 62