Nr. 82/ 114B. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelet op de circulaire van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van ganeentelijke personeelsaangelegenheden van 28 juli 1982; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 1982; b e s 1 u i t vast te stellen de navolgende verordening tôt wijziging van de Verplaatsingskostenverordening In de laatste zin van artikel 5, lid 2, sub a en b, lid 3 en artikel 6, lid 2 wordt achter de woorden "en ten laste van de belanghebbende" toege— voegd de woorden "of zijn/haar echtgeno(o)t(e) Aan artikel 5 wordt een nieuw lid 4 en lid 5 toegevoegd, luidende "4. indien beide echtgenoten belanghebbende zijn, wordt het bedrag voor elk tôt het gezin behorende en medeverhuizende kind slechts éénmaal uitbetaald" "5. indien het een verplaatsing dan wel verhuizing betreft van een gezin waarvan beide echtgenoten belanghebbende zijn in de zin van deze ver ordening en geen der echtgenoten een volledige betrekking vervult, wordt de vergoeding zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, sub e, afge- stemd op het bedrag van de jaarbezoldiging van ieder der echtgenoten afzonderlijk, onder handhaving van het gestelde in de leden 2 en 3 voor wat betreft het minirrum- en itiaxirnurribedrag van de gezainenlijke vergoeding. Het bovenstaande geldt met dien verstande dat wanneer het totaal aantal arbeidsuren van deze betrekkingen meer dan 40 per week bedraagt, de vergoeding, mits deze hoger is dan het minimum bedrag, vermenigvul- digd wordt met een breuk waarvan de teller 40 is en de noemer het totaal aantal uren van deze betrekkingen". Artikel 1 Artikel 2 Aldus besloten door de raad der gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering van 30 septsnber 1982.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 63