Nr. 82/ 114C. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op de circulaire van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden van 28 juli 1982; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 septamber 1982; b e s 1 u i t vast te stellen de navolgende verordening tôt wijziging van de Uitkeringsverordening Aan artikel 13 worden toegevoegd de leden: "3. Voor de toepassing van de vorige leden wordt de werkloosheid geacht niet te zijn geëindigd, indien belanghebberrie ten dele werkloos is". 4Op de uitkering worden voor 80% in mindering gebracht de inkcmsten uit of in verband met arbeid of bedrijf door belanghebbende al dan niet in dienstbetrekking verricht in de période, waarover hij recht heeft op uitkering ingevolge deze paragraaf "5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt het bedrag van de uitkering niet gewijzigd als de in dat lid bedoelde inkcmsten een vergoeding voor overwerk betreffenvoor zoveel deze het uurloon te boven gaat". 6. De in het vierde lid genoemde inkcmsten worden op de uitkering niet in mindering gebracht, voor zover deze door de belanghebbende reeds vôôr het intreden van zijn werkloosheid werden genoten naast de in kcmsten uit de betrekking waarin hij werkloos is geworden. In geval de belanghebbende met ingang van de dag waarop zijn ontslag ingaat meer inkcmsten uit of in verband met arbeid, al dan niet in dienstbe trekkinggaat genietenvindt in afwijking van de vorige volzin het vierde lid wel toepassing voor die meerdere inkcmsten ten- zij het aannemelijk maakt, dat die vermeerdering van inkcmsten noch het gevolg is van een verhoogde werkzaamheid, noch verband houdt met het ontslag". "7. Indien de belanghebbende inkcmsten als in de vorige leden bedoeld zonder voldoende reden prijsgeeft dan wel door eigen schuld of toedoen verloren doet gaan, wordt de belanghebbende voor de toepassing van het vierde lid geacht deze nog te genieten". Artikel 1 Aldus besloten door de raad der gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering van 30 september 1982. voorzitter, (H.Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 65