A/ -2- Artikel 3 Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 Onverminderd het bepaalde in artikel F28, lid 1, van het Algemeen Ambtenarenreglementwordt voor het volgen van lessen die in diensttijd worden gegeven, verlof met behoud van bezoldiging verleend tôt ten hoogste ëén werkdag per week, gemiddeld over een jaar berekend. Artikel 4 Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 10 Aan een ambtenaar die een cpleiding volgt, waarvan de lessen niet of niet geheel in diensttijd worden gegeven, kan studieverlof worden verleend van minimaal een halve werkdag per vier weken tôt maximaa-1 een halve werkdag per week» Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van de opleiding en de persoonlijke cmstandigheden van de ambtenaar. Artikel 5 Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 11 Ter voorbereiding op een studie of een afgerond d<=*»l daarvan afsluitend examen, kan aan de ambtenaar verlof worden verleend tôt een maximum van vijf halve werkdagen per gehele studie. 1982

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 67