N Nr. 82/114D. De raad van de gemeente Leeuwarderadee1 gelet op de circulaire van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelij ke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden van 28 juli 1982; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 september 1982; b e s 1 u i t vast te stellen de navolgende verordening tôt wijziging van de Studiekostenverordening. Artikel 1 Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, met de volgende redaktie: Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene op wie het Algemeen Ambtenarenreglement van toe passing is. b. volledige betrekking: een betrekking waarvan de arbeidsduur gemiddeld 40 uur per week bedraagt. c. werkdag: de krachtens artikel D1 van het Algemeen Ambtenarenreglement voor de betrekking van de ambtenaar per dag vastgestelde - al of niet gelijke - arbeidsperiode. Artikel 2 De tekst van artikel 7 wordt als volgt: Artikel 7 1. De door een ambtenaar met een volledige betrekking naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijk gemaakte studiekosten worden vergoed tôt een percentage van: 75 voor cursus-, les- of collegegeldenexamen- en diplcmagelden alsmede studiemateriaal met uitzondering van schrij fbehoeftenverzend- kosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven met de studie verband houdende boeken; 1 00. voor noodzakelijke reis- en verblijfkostenmet dien verstande, dat de reiskosten worden berekend naar de minst kostbare wijze van vervoer met een openbaar middel van vervoer en dat geen vergoed ing wordt gegeven, indien de lessen worden gevolgd of het examen wordt afgelegd binnen het in artikel F 18 van het Algemeen Ambtenarenreglement bedoelde gebied. 2. De ambtenaar die geen volledige betrekking vervultontvangt een, in evenredigheid tôt het aantal uren voor een volledige betrekking berekend, deel van de vergoeding zoals bedoeld in het vorige lid. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 68