Agendapunt 7. Voorstelnr. 82/ 115. □nderwerpStiens 6 september 1982. bouw berging te Cornjum (art. 19/500] Aan de gemeenteraad De heer G. de Vries, wonende Brédyk 13 te Cornjum, heeft bij ons een aanvraag om bouwvergunning ingediend ten behoeve van de realisering van een berging achter zijn woning. Het betreffende perceelsgedeelte is gelegen in het bestemmingsplan voor het buitengebied en heeft de bestemming "agrarisch gebied zonder bebouwing" In het kader van de ruilverkaveling werd de heer de Vries de gelegenheid geboden zijn perceel te vergroten. In de tijd dat het bestemmingsplan voor het buitengebied werd vastgesteld was de heer de Vries nog geen eigenaar van deze grond en lag het derhalve □ok niet voor de hand hieraan een woonbestemming te geven. Een en ander houdt in dat verlening van de bouwvergunning alleen maar mogelijk is via de u bekende art. 19/50®-procedure, en wij stellen u danook voor, konform het bij de stukken liggende ontwerp, een voorbereidingsbesluit voor dit perceelsgedeelte te nemen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 69