Nr. 82/ 115. De raad van de gemeente Leeuwarderadeelj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. B september 1982j gelet op artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordeningj b e s 1 u i t te verklaren dat een wijziging van een gedeelte van een perceel in het bestemmingsplan voor het buitenbied, plaatselijk bekend Brédyk 13 te Cornjum, en zoals nader op de bij dit besluit behorende tekening staan aangegeven, wordt voorbereid. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 september 1982, H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 70