Agendapunt: 8. Voorstelnr82/116. Qnderwerp: Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam afvalver- wijdering Friesland (OLAF) Stiens, 31 augustus 1982 Aan: de gemeenteraad Op 1 juli 1981 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Afvalstoffenplan van Friesland vastgesteld. Bij Koninklijk Besluit van 12 mei 1982 werd goedkeuring verleend aan dit plan. Nu de goedkeuring is verkregen kan met de uitvoering van het plan een aan- vang worden gemaakt. Het is daarcm van belang dat op korte termijn gestalte vordt gegeven aan de bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en provincie. limiers was tôt voor kort de afvalverwijdering geheel een gemeentelijke aan— gelegenheid, door de Afvalstoffenwet wordt aan de provincie ten aanzien van de overslaghet transport en de verwerking een plannende roi toebedeeld. Eén van de uitgangspunten van het afvalstoffenplan is dan ook dat gemeenten en provincie in deze problematiek een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen. In het afvalstoffenplan is gekozen voor een ganeenschappelijke regeling tussen gemeenten en provincie. Bij deze gemeenschappelijke regeling wordt een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam opgericht genaamd Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland, kortweg OLAF. In z'n algemeenheid heeft dit lichaam tôt taak het uitvoeren van de door Provinciale Staten vastgestelde plannen inzake de verwijdering van huishoude— lijke en andere kategorieën afvalstoffen. Met betrekking tôt het aangaan van de gemeenschappelijke procédure stellen Gedeputeerde Staten zich de volgende procédure voor. Wanneer de gemeentebesturen in Friesland met de ontwerp-gemeenschappelijke regeling kunnen instenmen, dienen zcwel het collège van Burganeester en Wethouders als de Gemeenteraad een besluit te nemen cm een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Friesland alsmede met de raden respektievelijk de collèges van Burganeester en Wethouders van de overige gemeenten in Friesland. Hiertoe zijn ontwerp- besluiten bijgevoegd. Op deze wijze wordt bereikt dat geen onderlinge tekstverschillen optreden. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 73