- 2 - c Wij stellen u voor overeenkcmstig het bij de ter inzage liggende stukken te vinden ontwerp, te besluiten tôt het aangaan van de "gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam afvalverwijdering Friesland" Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretarisde burgemeester, J.P.v.d.KOOI. H.BOSCHMA..

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 74