Nr. 82/116 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AFVALVERWIJDERING FRIESLAND. De Raad en het collège van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel overwegende dat ingevolge de bepalingen van de Afvalstoffenwet door provinciale staten van Friesland een plan is vastgesceld tôt vervijdering van huishoudelijke afvalstoffen, daarmee gelijk- gestelde afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, die tegelijkertijd met de huishoudelijke afvalstoffen zullen worden verwerkt, alsmede bouw- en sloopafval; dat ten behoeve van de vervijdering van genoemde afvalstoffen in dit plan de gehele provincie Friesland als één samenwerkings- gebied is aangevezen; overwegende voorts dat de uitvoering van bovengenoemd plan kan worden opge- dragen aan de besturen van de in het samenwerkingsgebied gelegen gemeenten dan wel aan het bestuur van de provincie dan wel aan bedoelde besturen gezamenlijk; dat het met het oog op de uitvoering van het plan-gedeelte dat betrekking heeft op huishoudelijke afvalstoffen, daarmee gelijk- stellende afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, die tegelijkertijd met de huishoudelijke afvalstoffen zullen worden verwerkt, wenselijk een gemeenschappelijke regeling te treffen tussen bedoelde besturen gezamenlijk; overwegende dat provinciale staten in het hiervoor omschreven gedeelte van het provinciaal afvalstoffenplan van Friesland hebben bepaald dat hiertoe in verband met het karakter van het gezamenlijk te behartigen belang van een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde vervijdering van afvalstoffen, de vorming van een rechtspersoonlijk- heid bezittend lichaam op grond van een gemeenschappelijke regeling het meest doeltreffend is; overwegende dat de Raad en het collège van burgemeester en wethouders instemmen met het voorstel rot het treffen van een gemeenschappelijke regeling daartoe, vervat m de brier van gedeputeerde staten van Friesland d.d. 30 juli 1932

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 75