Voorstelnr. 02/117. □nderwerpStiens, 10 september 1982. Urgentielijst 1903 Aan de gemeenteraad De door u ingezonden urgentielijst, vermeldende de prioriteit, die u aan de diverse projecten toekent, heeft tôt de volgende prioriteitenlijst geleid, naar gelang van het puntental, dat ieder projekt scoorde. Wij merken hierbij op, dat drie fracties de punten 15, 16a en 16b, t.w. de aanleg van een rijwielpad langs de Menno van Coehoornwei vanaf de Wythusterwei tôt de Griene Leane met verbreding van de Menno van Coehoornwei en het aanbrengen van een nieuwe deklaag daarop als één geheel hebben beschouwd. Teneinde uniformiteit te bereiken is het drietal objecten 00k voor de vierde fractie samengevoegd en het puntenaantal samengeteld. Als gevolg van het vorenstaande komt de prioriteitenlijst er alsvolgt uit te zien 1. Uitbreiding gemeentehuis (170 punten) Reeds enkele jaren wordt telkenjare een kleiner of groter bedrag gereserveerd voor de uitbreiding van het gemeentehuis. In uw vergadering van 26 augustus j.l. is door uw raad een crediet van 100.000, beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten, opmaken plannen, etc. 2. Uitvoering verkeersplan (133 punten) De fractie van de P.v.d.A. zou dit gaarne gecombineerd zien met de gelijktijdige uitvoering van rioleringswerkzaamheden Kortheidshalve mogen wij u verwijzen naar de blz. 13 en 14 van de aanbiedingsbrief bij de gemeente-begroting 1982. Zie 00k punt 4. 3. Opmaken rehabilitatieplannen voor de dorpskernen van Britsum, Finkum, Jelsum, Stiens en Hijum (130 punten) Met de Grontmij zijn er reeds contacten geweest omtrent deze materie. De mogelijkheid bestaat dat er Rijkssubsidie kan worden verkregen voor het opmaken van de plannen en de uitvoering daarvan. Alvorens echter verdere stappen te ondernemen, wensen wij ons te overtuigen dat het Rijkssubsidie inderdaad beschikbaar komt. 4. Verbetering riolering in de diverse dorpen (122 punten) Voor diverse dorpen in de gemeente zijn basisrioleringsplannen opgemaakt. Aan de directeur van gemeentewerken is verzocht deze plannen nader uit te werken en eventueel besteksklaar te maken. Zodra de uitgewerkte plannen ons bereiken zullen wij nader overwegen welke mogelijkheden er zijn om tôt realisatie van die plannen te geraken. Zie 00k de aantekening onder punt 2 (uitvoering verkeersplan). Het C.D.A. verwijst naar de mogelijkheid van eventueel I.S.P.-subsidie Agendapunt 9.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 79