N Nr. 82/103. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 1982, gelet op het bepaalde in het instellingsbesluit van de kommissie Ruimtelijke Ordening; b e s 1 u i t 1. het aantal leden genoemd onder II-1 sub. a te bepalen op 5 en het aantal plaatsvervangende leden van de gemeenteraad, genoemd onder II-2 eveneens te bepalen op 5. 2. te benoemen tôt leden respectievelijk plaatsvervangende leden van de kommissie Ruimtelijke Ordening: II-1 sub. a (door de raad uit zijn midden) leden: plv.leden de heer H. Beuker de heer R. Ketellapper de heer J. van der Ende de heer Faber de heer S. Jansma de heer J. Teitsma de heer E. Roorda de heer H.A.J. Boersma de heer F. Damstra de heer J.D. van Iperen II-1 sub. b [uit de zeven dorpen) □ude Leije - de heer J. Osinga Hijum - de heer F.B. Jansen Stiens - de heer A. Atema Britsum - de heer C. Zandstra Cornjum - de heer A. Spoelstra vacature Jelsum - de heer J. Keizer de heer A. Ruijne Finkum - de heer H. Haitsma vacature II-1 sub. c (Vereniging voor Handel en Ambacht) de heer H.B. Atema vacature de heer H. Tromp vacature Il-a sub. d (Standsorganisaties) de heer H.F. Gerbens de heer B. Kalsbeek de heer Tj. Veenstra de heer A. Dotinga mevrouw S. Koning de heer W. Klat de heer P. Postma de heer P. Rienks Aldus besloten in de raad voornoemd In zijn^qpenbare vergadepéng—v^n 7 september /l982. s' J j de secretaq/s, de voorzitlîer chma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 7