- 2 - 5. Vervroeging aanleg nieuwe weg Leeuwarden-Stiens (incl. tunnels [97 punten) Kortheidshalve kunnen wij u verwijzen naar het verslag van de onlangs gehouden bespreking tussen leden van het gemeentebestuur en leden der Gedeputeerde Staten dezer provincie, welk verslag voor u bij de raadsstukken voor de raadsvergadering van 26 augustus J.l. ter inzage heeft gelegen. Voorts kunnen wij u mededelen, dat binnenkort een bespreking zal plaatsvinden tussen technici van de dienst gemeentewerken en van de Provinciale Waterstaat inzake verbetering van c.q. aanleg van een rijwielpad van Leeuwarden naar Stiens. Overigens willen wij u erop attenderen dat de secundaire weg thans een provinciale weg is, waarover de gemeente in feite geen zeggenschap meer heeft. 6. Bevordering woningbouw t.b.v. één- en tweepersoonshuishoudingen (90 punten] Onlangs zijn 24 stuks van dit type woningen gereedgekomen aan de Ophirstrjitte te Stiens, waarvoor een grote animo bestaat. Tevens is bij de Provinciale Directie voor de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid een toewijzing ontvangen voor 34 stuks van dit soort woningen t.w. 18 stuks in bestemmingsplan It Skil te Stiens, 8 stuks te Hijum en 8 stuks te Oude Leije. 7Aanleg rijwielpad langs de Menno van Coehoornwei vanaf de Wythusterwei tôt de Griene Leane met verbreding van die weg en het aanbrengen van een nieuwe deklaag [89 punten] 0e dienst van gemeentewerken is momenteel bezig de kosten te berekenen voor het aanbrengen van een nieuwe deklaag op de Menno van Coehoornwei. Of verbreding van deze weg nog actueel is valt in dit stadium nog niet te zeggen. Aan de noordzijde van de Menno van Coehoornwei is de grond voor de aanleg van een rijwielpad reeds in eigendom bij de gemeente. Wij komen binnen afzienbare tijd bij uw collège terug omtrent deze beide zaken. 8. Onderzoek naar eigen energie-opwekking [molen, biogas, etc.] [72 punten] Door het ingenieursbureaubelast met het onderzoek naar de energie-opwekking door de molen, is medegedeeld, dat de molen zich niet leent voor energie-opwekking, daar de stroomtoevoer te onstabiel zou zijn. Voorts zou de molen 24 uren per dag moeten draaien zou het enig effect sorteren. Naar andere mogelijkheden zal nog een onderzoek worden ingesteld. 9. Oprichting dienstencentrum - open bejaardenwerk (69 punten) Inzake de oprichting van een dienstencentrum kan worden medegedeeld, dat momenteel de dienstencentra van Menaldum en Ferwerd in deze gemeente opereren, naar ons meermalen is gebleken tôt voile tevredenheid van de belanghebbendenWij betwijfelen dan ook of de stichting van nog een dienstencentrum de service aan de belanghebbenden èn de rentabiliteit van de dienstencentra wel ten goede zal komen, afgezien van de investeringen en de personeelslasten die hiermede annex zijn. Ten aanzien van het open bejaardenwerk willen wij opmerken, dat wij in eerste instantie dienen om te zien naar een nieuwe huisvesting van de bejaardensociëteit te Stiens. Hoewel zich enkele mogelijkheden voordoen is er nog geen beslissing hieromtrent genomen. 10. Uitbreiding bibliotheek Stiens (ev. bouw nieuwe bibliotheek) (61 punten) Het zal u bekend zijn, dat de aanbesteding van de bouw van een nieuwe bibliotheek inmiddels heeft plaatsgevondenMet de bouw zal binnenkort worden begonnen. 11. Aanleg rijwielpad Stiens-Leeuwarden (54 punten) Voor toelichting op dit object mogen wij u verwijzen naar de toelichting op punt 5.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 80