3 12- Aar|koop terrein ten noorden van het huidige sportterrein Jelsum-Cornjum (54 punten) Het sportterrein alszodanig is dit voorjaar aangeKocht. Omtrent de aankoop van het terrein ten noorden daarvan wachten wij nog op enkele adviezen, welke, naar wij verwachten, binnenkort zullen binnenkomen. 13. Kortsluiten beerputten (51 punten) In het najaar 1981 en het voorjaar 1982 zijn 750 beerputten kortgesloten boven het aantal dat reeds rechtstreeks op de riolering loosde. In afwachting van rijkssubsidie en afhankelijk van hetgeen de gemeente zelf kan fourneren zal over korte tijd worden nagegaan in hoeverre een verdere kortsluiting van beerputten mogelijk is. 14* Qpstelling werkgelegenheidsplan kleinschalige industrie├źn (42 punten) Kortheidshalve mogen wij u verwijzen naar het werkgelegenheidsrapport 15. Baggeren Stienservaart (37 punten) Het ligt in het voornemen de Stienservaart te baggeren in het kader van de ruilverkavelingHet waterschap "Tusken Waed en le" is volgens persberichten bereid zijn aandeel ad 25% in dergelijke werkzaamheden te fourneren. Gewachtmoet echter worden op de beslissing van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het beschikbaar stellen van het rijksaandeel in deze kosten Wij stellen u voor de urgentielijst aldus vast te stellen. Burgemeester en wethouders van de secretaris. Leeuwarderadeel de burgemeester J .Pv.dKooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 81