Nr. 82/118 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelezen het verzoek van het hoofd van de openbare lagere school in de wijk d'Orient te Stiens om een extra-krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van leermiddelen, meubilair en de inrichting van een documentatie- entrum; gelet op het raadsbesluit d.d. 26 augustus 1982, nr. 82/89; gelezen het advies van de direkteur van gemeentewerken d.d. 8 september 1982; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 1982; alsmede gezien de rectificatie van 28 september 1982; gelet op de bepalingen van de Lager-Onderwijswet 1920; b e s 1 u i t: een extra-krediet beschikbaar te stellen van 5.365,05 excl. BTW voor de aanschaf van meubilair ten behoeve van de openbare lagere school in de wijk d'Orient te Stiens. ooi Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 30 september(1982. rzitter, (H. Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 84